Privatlivspolitik og handelsbetingelser

Formål
Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan AntiStressDivaerne I/S indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan identificere dig som klient.

For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler, kursus- og foredragsholder har vi brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data vi indsamler, og hvad vi benytter dem til og dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

AntiStressDivaerne har sammen med vored GDPR Compliant udbydere ansvaret for dine data. Vores udbydere er WordPress, Mailchimp, TerapeutBookning, Teachable og Stripe. Al kontakt vedrørende indsamlet data henvendes til:

AntiStressDivaerne I/S.
Bymuren 26. 3.th.
2650 Hvidovre
info@antistressdivaerne.dk
CVR: 41714654

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Vær opmærksom på at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon eller personligt.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Bekræftelser på kurser, foredrag, køb af materialer mv.
  • Informationer om ændringer på kurser, foredrag, webinarer etc.
  • Informationer om nye kurser, foredrag, webinar.
  • Journalisering ifm. AntiStressTerapi.

Journalisering

Som psykoterapeuter har vi i behandlingsøjemed brug for at føre journal af vores samtaler for at sikre kvalitet og kontinuitet i forløbet. Journalisering er med til at sikre kvaliteten i og anerkendelsen af vores professionelle arbejde. Desuden er det et vigtigt redskab i terapiforløbet, fordi vi er forberedt til hver session, og journalen sikrer, at vi kan redegøre for terapiens forløb og udvikling. Det er kun personoplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle klienten under forløbet, der fremgår af journalen.

Kategorier af personoplysninger og samtykke

Samtykkeerklæring:
Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine terapeutiske behandlinger.

Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, civil status. Uddannelses- og ansættelsesforhold. Økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.

Fysiske/psykiske helbredsoplysninger. Sygdomme, indlæggelser og evt. medicinforbrug. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Seksuelle forhold eller orientering.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingelser. Din samtykkeerklæring påføres ikke dit klientnummer, Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr.  

Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

AntiStressDivaerne I/S videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger er udelukkende givet af dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

Oplysningerne behandles manuelt. Fysisk materiale opbevares aflåst. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte AntiStressDivaerne I/S.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til AntiStressDivaerne I/S

Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Handelsbetingelser

Der er 14 dages returret på alle produkter, såfremt de ikke er downloaded/streamet, da det anses som brud på emballagen. I det øjeblik de downloades/streames, anses det for brudt emballage, og fortrydelsesretten bortfalder. Al trafik og streaming trackes i backend.

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, og endnu ikke har downloaded/streamed materialet, så kontakt os på support@brittabaumann.dk

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører AntiStressDivaerne I/S. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til privat brug. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Alt materiale er beskyttet af copyright lovgivning, og må derfor ikke deles, kopieres eller plagieres. Brud på dette medfølger retsforfølgning.